Qiang Chen [Associate Professor]
 
  
   
 

 

Tel: +86-28-85412202

Email:cqscu@scu.edu.cn

Research Interests: Dielectric, piezoelectric and ferroelectric materials

Publication List:

[1] Gang LiuJing YuanRui NieLaiming JiangZhi TanJianguo Zhu Qiang Chen*, Electrical properties and thermal stability of Ce-modified Ca0.8(Li0.5Bi0.5)0.20Bi2Nb2O9 ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 2017, 697:380-387

[2] Jia ChenJing YuanShaoming BaoYangjie WuGang Liu Qiang Chen*, Dingquan XiaoJianguo Zhu, Effects of (Li,Ce,Y) co-substitution on the properties of CaBi2Nb2O9 high temperature piezoceramics, Ceramics International, 2017, 43:5002-5006

[3] Yangjie WuJia ChenJing YuanJieXingZhi TanLaiming JiangQiang Chen*, Jianguo Zhu, Structure refinements and the influences of A-site vacancies on properties of Na0.5Bi2.5Nb2O9-based high temperature piezoceramics, Journal of Applied Physics, 2016, 120:194103-1-194103-6.

[4] Qiang ChenYu ChenZhihang PengJiagang wuHong LiuDingquan Xiao, Ping YuJiliang ZhuJianguo Zhu, Temperature dependent properties and poling effect of K4CuNb8O23 modified (Na0.5K0.5)NbO3 lead free piezoceramics, Journal of Applied Physics, 2015, 117:124103-1-124103-7.

[5] Qiang Chen, Tao WangJiagang Wu Xiaojing ChenXiaopeng WangBinyu ZhangDingquan XiaoJianguo ZhuLow temperature sintering of Ba0.91Ca0.09Ti0.916Sn0.084O3 lead-free piezoelectric ceramics with the additives of ZnO and MnO2Journal of Electroceramics, 2014, 32175-179.

[6] Linguang Sun , Qiang Chen, Jiagang WuZhihang PengZhi TanDingquan XiaoJianguo Zhu, Dielectric and piezoelectric properties of cerium-doped (NaBi)0.49[ ]0.02Bi2Nb1.98Ta0.02O9-based piezoceramicsCeramics International,2014,40:14159-14163.

[7] Zhihang Peng, Qiang Chen*, Dongxu Yan, Dingquan Ciao, Jianguo Zhu, Characterization of potassium-modied Li0.12Na0.88Nb0.97Sb0.03O3 lead-free piezoceramics, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 582:834-838.

[8] Zhihang PengShaoming BaoWenyan GuanChunyan LiQiang Chen*, Wen Zhang, Dingquan XiaoJianguo Zhu, Effects of Mn and Pr Co-doped on Microstructural and Electrical Properties of CaBi2Nb2O9 PiezoceramicsFerroelectrics2014458200-207.

[9] Zhihang PengYu ChenQiang Chen*, Na LiXiaohan ZhaoChuang KouDingquan XiaoJianguo Zhu, Correlation between lattice distortion and electrical properties on Bi4Ti3O12 ceramics with W/Ni modicationsJournal of  Alloys and Compounds2014590210-214.

[10] Zhihang Peng, Qiang Chen*, Yadan Wang, Deqiong Xin, Dinquan Xiao, Jianguo Zhu, Enhancement of piezoelectric properties of (LiCePr)-multidoped CaBi2Nb2O9 high temperature ceramics, Materials Letters, 2013(107):14-16.

[11] Fengkang HuangZhihang Peng, Qiang Chen*, Shaoming BaoDingquan XiaoJianguo Zhu, Inuence of ( Li,Ce) Co-Doped on the Electrical Properties of Na0.5Bi2.5Nb2O9 PiezoceramicsIntegrated Ferroelectrics2012140108-115.

[12] Qiang Chen, Zhihang PengHong LiuJianguo ZhuDingquan Xiao, Effects of (Ca,Sb) on the Properties of Na0.5Bi2.5Nb2O9-based Bismuth Layered Structure Ferroelectric CeramicsFerroelectrics, 2013, 455:169-175.

[13] Qiang Chen, Zhihang Peng, Hong Liu, Dingquan Xiao, Jiliang Zhu, Jianguo Zhu, The Crystalline Structure and Phase-Transitional Behavior of (Li0.12Na0.88)(Nb1-x%Sbx%)O3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics with High Qm, Journal of the American Ceramic Society, 2010, 93(9):pp.2788-2794,.

[14] Qiang Chen, Zhihang Peng, Xi Yue, Jiliang Zhu, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Effect of Sb5+ on  the Properties of (K0.5Na0.5)NbO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics, Ferroelectrics, 2010, 404:pp.76-81.

[15] Qiang Chen, Lin Chen, Qishou Li, Xi Yue, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Xiaoluo Shi, Zhiqian Liu, Piezoelectric properties of K4CuNb8O23 modified (Na0.5K0.5)NbO3 lead-free piezoceramics, Journal of Applied Physics,  2007, 102(10):4109.

*:Corresponding Author

 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2017/12/12 14:37:55