Lixian Lian [Professor]
 
  
   
 

 

Tel: +86-18228071288

Email: scu_lianyi@126.com

Research Interests: Metallic Functional Material; Nano material; Porous Material

Publication List:

  Li Xian Lian, Long Jiang Deng, Shaodong Feng. Microwave electromagnetic and absorption properties of Nd2Fe14B/α-Fe nanocomposites in 0.5-18 and 26.5-40GHz range, Journal of Applied Physics,2007,101: 09M520.

  L.X. Lian, L.J. Deng, M. Han, S.D. Feng. Effect of Nd content on natural resonance frenquency and microwave permeability of Nd2Fe14B/α-Fe nanocomposites in 26.5-40 GHz frequency range, Journal of Alloys and Compounds,2007,441:301-304.

  Lian Lixian, Liu Ying, Ye jinwen, Gao Shengji, Tu Mingjing. Prediction Model for Megnetic Properties of Nd-Fe-Co-Zr-B Alloys Based on Artificial Neural NetworkActa Metallurgica Sinica,2005,41(5):529-533

  Lixian Lian, Yanfei Yao , Ying Liu, Xiumei Fang. A segmental dealloying for fabricating the gradient nanoporous metal materials. J Porous Mater (2017) 24:211–215

  Kong, Qingquan; Lian, Lixian*; Liu, Ying; Zhang, Jing; Wang, Li; Feng, Wei. Bulk hierarchical nanoporous palladium prepared by dealloying PdAl alloys and its electrochemical properties, Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 208: 152-15. [corresponding author]

  Qingquan Kong, Lixian Lian*, Ying Liu, Jing Zhang. Fabrication and compression properties of bulk hierarchical nanoporous copper with fine ligament, Materials Letters, 201412759–62. [corresponding author]

Ying Tang, Ying Liu, Lixian Lian*, Xuezhe Zhou, and Lin HeCu–Mn–Al alloy: The evolution of microstructure and composition, J. Mater. Res., 2012, 21(27):2771-2778. [corresponding author]

 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2017/12/12 14:37:55